Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ostrowiec.naszdps.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Nowak, adres poczty elektronicznej biuro.dps7@home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 412620023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej posiada trzy wejścia z poziomu gruntu oraz dwa podjazdy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i karetek pogotowia ratunkowego zabezpieczone barierkami ochronnymi Główne drzwi posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów, otwierają się automatycznie. Wejście do budynku od ul. Grabowieckiej. 
 2. Drugi budynek tzw. Pawilon  - prowadzi do aleja spacerowa od strony budynku głównego. Do budynku wchodzi się drzwiami głównymi lub podjazdem dla niepełnosprawnych. 
 3. Obydwa budynki obsługiwane są przez pracownika portierni znajdującej się przy budynku głównym. Dyżur na portierni prowadzony jest w każdy dzień tygodnia od godz. 5.30 do 22.30. Brama wjazdowa zaopatrzona jest w domofon  obsługiwany przez pracownika portierni.
 4. Obydwa budynki DPS przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażone są w windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda w budynku głównym wyposażona jest w informację głośnomówiącą oraz oznaczenia pięter w alfabecie Braile a. Winda w budynku Pawilonu uruchamiana jest przez osobę znajdującą się w jej wnętrzu. Korytarze posiadają barierki zapewniające bezpieczne poruszanie się. Na każdym z pięter znajdują się łazienki i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym  z pokoi znajduje się system przyzywowy.
 5. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynkach nie funkcjonuje system głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynkach nie umieszczono informacji w alfabecie Braile a dla osób niewidomych.  
 8. Przed wejściem głównym znajduje się obszerny podjazd dla samochodów i wózków inwalidzkich. Z tyłu budynku głównego znajduje się parking. Nie ma on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
 9. Na terenie obiektu i w budynkach można poruszać się z psem asystującym.
 10. W DPS istnieje możliwość podstawowej komunikacji w języku migowym (chęć skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić w sekretariacie Domu bądź pod  nr telefonu (41) 262 00 23).